Αίτηση εγγραφής για το σχολικό έτος 2020/2021
Schüleranmeldung für das Schuljahr 2020/2021

Σχολικό παράρτημα / Schule: Bungertwies

Οι εγγραφές για το παράρτημα του Bungertwies δεν έχουν ανοίξει ακόμη.
Die Anmeldungen für die Schule Bungertwies sind noch nicht offen.