Αίτηση εγγραφής για το σχολικό έτος 2019/2020
Schüleranmeldung für das Schuljahr 2019/2020

Σχολικό παράρτημα / Schule: Bungertwies

Οι εγγραφές για το παράρτημα του Bungertwies δεν έχουν ανοίξει ακόμη.
Die Anmeldungen für die Schule Bungertwies sind noch nicht offen.